ALGEMENE INFO

De!Kunsthumaniora heeft een brede eerste graad en biedt in de tweede en de derde graad kunstsecundair onderwijs aan, zowel beeldende kunsten als podiumkunsten.

Met je getuigschrift basisonderwijs ben je welkom op  campus Ieperman, het groene hart van Wilrijk of in onze stadscampus Explo Art.

Marie Janssens, leerling Toegepaste Artistieke Opleiding

Wie voor kunstsecundair onderwijs (kso) kiest, kiest in de!Kunsthumaniora voor het ruimste kso-aanbod van Vlaanderen, maar altijd met het oog op verder studeren in het hoger onderwijs. Binnen de podiumkunsten opteer je voor dans, muziek of woord-drama. Vanuit je eigen aanleg en interesse kan je die keuze nog verfijnen. Klassieke muziek, muziek-woord, jazz en poprock zijn vier evenwaardige studierichtingen binnen Muziek. Ook ons aanbod binnen de beeldende kunsten is veelzijdig en gedifferentieerd. Door de verschillende disciplines (audiovisuele, architecturale, beeldende) en de verschillende benadering (conceptueel of uitvoerend) kan je echt een studierichting vinden die past bij jouw artistieke profiel.


Vanaf het schooljaar 2021-2022 voerden wij de modernisering van het secundair onderwijs door in het kso. Dat betekent dat al onze studierichtingen opgenomen worden in het domein Kunst en Creatie. De!Kunsthumaniora wordt een domeinschool voor Kunst en Creatie, wij bieden nieuwe studierichtingen aan en vernieuwen sterk inhoudelijk om de nieuwe eindtermen te realiseren.

In de nieuwe matrix secundair onderwijs zullen wij binnen elke finaliteit een aanbod hebben. Onze meeste studierichtingen zijn doorstroomgericht en bereiden voor op academische of professionele bacheloropleidingen binnen en buiten de kunsten. Met Architecturale en Beeldende Kunsten en het nieuwe Fotografie bieden wij twee studierichtingen uit dubbele finaliteit aan die voorbereiden op een professionele bachelor binnen het hoger kunstonderwijs of op een eerste job in de culturele sector. Helemaal nieuw is de studierichting Decor en Etalage waar leerlingen opgeleid worden tot commercieel ruimtelijk vormgever. Om deze opleiding in de beste omstandigheden te organiseren nemen wij de nieuwe campus Distelvink in gebruiken waar wij samen met KA Hoboken en CVO Antwerpen een volledig nieuw “Beroepenhuis” uitbouwen.

De realisatie van de nieuwe eindtermen voor de algemene vorming is ook een uitdaging van formaat. Kunst en humaniora zijn voor ons twee evenwaardige vormingscomponenten. Onze leerlingen hebben nood aan voldoende tijd om hun creatieve passie in artistieke competentie om te zetten maar hebben ook behoefte aan een brede basisvorming die hen voorbereidt om als scheppend kunstenaar toch midden in de wereld te staan. Omdat méér dan 36 uur les volgen geen optie is, hebben wij allerlei organisatorische en inhoudelijke innovaties doorgevoerd om onze lessen effectiever te maken en het gebruik van de leertijd te optimaliseren. Doorheen de geleidelijke invoering van de modernisering zorgen wij ervoor dat onze leerlingen sterke leerders worden die hun eigen leren steeds meer in handen nemen en leercompetent worden voor het hoger onderwijs en voor levenslang leren in onderwijs, arbeid en persoonlijke ontwikkeling.

Naast ons aanbod binnen het secundair onderwijs blijven wij onze voorbereidende jaren organiseren voor leerlingen die al een diploma secundair onderwijs behaalden en zich willen voorbereiden op een specifieke richting in het hoger kunstonderwijs.

De!Kunsthumaniora heeft er voor gekozen om voluit mee te gaan in de modernisering van het secundair onderwijs. Wij zullen onze studierichtingen niet alleen van naam veranderen maar ook inhoudelijk en organisatorisch. In een maatschappij die constant zichzelf vernieuwt kan de school niet achterblijven. Maar wij blijven natuurlijk wel trouw aan onze visie: sterk artistiek onderwijs in een warme school. 

ALGEMENE VORMING EN ARTISTIEKE ONTPLOOIING

De algemene vorming is in onze school verbonden met de artistieke vorming die zo eigen is aan het kunstsecundair onderwijs. In onze brede eerste graad krijgt de artistieke component een volwaardige plaats naast wetenschappelijke, talige en technische vormingscomponenten. Vanaf de tweede graad richten wij ons volop op de ontplooiing van het artistieke talent van onze leerlingen. Wij doen dit door competentiegericht onderwijs aan te bieden. Wij brengen niet alleen theoretische kennis over maar ook leervaardigheden en artistieke techniciteit. De rode draad doorheen de artistieke vorming zijn de specifieke eindtermen van het domein kunst en creatie. Leerlingen krijgen een brede kijk op de verschillende aspecten van kunst in het vak kunstbeschouwing, in alle andere kunstvakken leren wij hen dat een artistiek product altijd het gevolg is van een creatief proces en dat beide elementen, proces en product, even belangrijk zijn.

De inhoudelijke afbakening van onze algemene vorming gebeurt door de eindtermen die het Vlaams Parlement heeft goedgekeurd. De algemene vorming wordt daar beschreven vanuit 16 sleutelcompetenties die essentieel zijn voor jonge burgers in Europa zowel als mens als als kunstenaar. Kunstenaars staan immers midden in de maatschappij. Mens en gemeenschap zijn inspiratiebronnen voor zijn of haar kunst die daardoor hoogst relevant is voor de samenleving. Een kunstenaar heeft dus niet alleen nood aan zijn ambacht maar ook aan inzicht in de maatschappij waar hij in leeft. 

Wat is onze strategie?

Deze dubbele finaliteit, algemene persoonlijkheidsontwikkeling en artistieke competentie, kan maar bereikt worden als de ganse school optimaal functioneert. Daarom zetten wij in op een performant schoolbeleid,  een professioneel personeelsteam, uitdagend maar ook ondersteunend onderwijs en een open communicatie.

Het schoolbeleid is vooral gericht op ondersteuning van de leerkrachten bij hun kerntaak: het begeleiden van leerprocessen.  Daarom zorgt de school voor een goede materiële omkadering zodat de lessen in de best mogelijke omstandigheden en zo effectief mogelijk kunnen plaatsvinden. Daarnaast kiest de school voor voortdurend innoveren op de polsslag van een snel veranderende maatschappij maar rekening houdend met het responsief vermogen van alle participanten. 

De professionaliteit van het schoolteam is de beste kwaliteitsgarantie van onderwijs.  Daarom scholen onze leerkrachten zich voortdurend bij en toetsen zijn hun lespraktijk aan de evoluties in hun vakgebied en op onderwijskundig vlak. Wij moedigen onze leerkrachten aan hun lesopdracht in de!Kunsthumaniora te combineren met een opdracht in het hoger onderwijs of met een activiteit als zelfstandig kunstenaar. 

Onze leerlingen kiezen meestal bewust voor de!Kunsthumaniora. Zij weten dat zij hard moeten werken zowel voor de kunstvakken als voor de algemene vakken. De leerkrachten dagen de leerlingen uit om het beste van zichzelf te laten zien en coachen hen in hun groei en hun competentieontwikkeling. De lat ligt hoog maar er is altijd wel iemand die hun een zetje wil geven om  er over te geraken.  In de eerste plaats de vakleerkracht zelf maar ook de titularis en de leerlingbegeleiders staan klaar bij leermoeilijkheden of socio-emotionele problemen. De school wil ook een aangename leeromgeving zijn zodat jongeren zich hier veilig voelen en graag naar school komen.  De eerlijke toepassing van het schoolreglement met veel geduld en dialoog maar wel vastberaden, is daarvoor een noodzakelijke voorwaarde. 

In de!Kunsthumaniora staat onderwijsloopbaanbegeleiding centraal. Wij gaan in ons onderwijs en in de begeleiding van onze leerlingen steeds uit van de vraag: “Wat is het beste traject voor deze specifieke leerling  gelet op zijn talenten en interesses?” Wij stellen ons zeker deze vraag als wij beslissingen moeten nemen over de schoolloopbaan van een leerling, bij overgangen binnen en na het secundair onderwijs. 

Wij betrekken de ouders zoveel mogelijk bij ons onderwijs. Smartschool is daarvoor ons voornaamste communicatiemiddel. Ouders krijgen alle mededelingen langs dit kanaal maar ze kunnen ook zo eenvoudig contact opnemen met directie en leerkrachten en de evolutie van de prestaties van hun kind volgen via de elektronische rapportering in SKORE.  Daarnaast hechten we veel belang aan rechtstreeks contact via gesprekken op oudercontacten of op afspraak met leerkrachten of directie.           

ZORG

Socio-emotionele begeleiding van leerlingen

Leerlingen kunnen bij de medewerkers van de leerlingenbegeleiding terecht voor individuele begeleidende gesprekken m.b.t. allerlei problemen of indien ze op zoek zijn naar (meer algemene) studietips. We bieden geen langdurige, intensieve psychologische begeleiding maar indien nodig verwijzen wij door naar externe instanties zoals psychologen, artsen of begeleidingscentra.


Onderwijsloopbaanbegeleiding

Als leerlingen nood hebben aan een gesprek over hun verdere studieloopbaan of bij twijfels hierover dan kunnen ze bij ons terecht. We nemen ook als school deel aan de jaarlijkse SID-IN beurs met de 6e-jaars zodat ze zich beter kunnen voorbereiden op het hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt.


Contact tussen verschillende partners

We verzorgen de contacten tussen leraren, ouders, leerlingen, het ondersteuningsteam NOA en het CLB.  Deze gebeuren telefonisch, via smartschool of live overlegmomenten.

We melden schoolintern leerlingen aan met grotere hulpbehoeften bij ons ondersteuningsnetwerk NOA. Een diagnose en gemotiveerd verslag verworven via het CLB is dan wel noodzakelijk om recht te hebben op deze meer intensieve ondersteuning.

Graag vragen we aan ouders om bij de inschrijving duidelijk de zorgvragen en/of de eventuele diagnose van hun kind te melden op het registratieformulier.

Indien nodig leggen we contact met externe partners zoals huisartsen, psychologen, psychiaters, sociale of gerechtelijke diensten.


Coördinatie bij leermoeilijkheden, leer- en ontwikkelingsstoornissen

Voor leerlingen met leermoeilijkheden en/of leer- en ontwikkelingsstoornissen zorgen we ervoor dat leerkrachten de nodige begeleidende maatregelen afspreken met de leerlingen. Leerkrachten maken zelf verdere afspraken wat kan of niet kan in hun lessen.


Deelname aan de klassenraden

Tijdens het bespreken van de studievoortgang van onze leerlingen, lichten we mogelijke problemen toe om samen met leraren op zoek te gaan naar helpende maatregelen.