EERSTE GRAAD - CAMPUS EXPLO ART

INFOAVOND - VRIJDAG 3 MAART 2023

Ontdekkend leren in en met de kunsten

Ontdekkend leren in alle vakken met actieve werkvormen, groepswerk en begeleid zelfstandig leren.

Vakkenintegratie en projectwerking maakt het onderwijs levensecht en biedt plaats aan de inbreng van de leerlingen.

Aandacht voor leren leren, procesmatig leren, begrijpen, toepassen en reflecteren. Dat is nog altijd de beste voorbereiding voor een succesvolle schoolloopbaan.

De artistieke interesse van de leerling wordt in alle vakken gebruikt als aanleiding voor leerstofverwerving.

In de 3 lesuren project kunstvakken experimenteert de eerstejaars leerling met verschillende kunstdisciplines. Hij ontdekt zijn aanleg en zijn passie.

In het 2e jaar verdiept de leerling zich in woord of beeld. Wij volgen de leerplannen van het GO! maar werken al in de geest van de modernisering van het secundair onderwijs: vakdoorbrekend, gericht op de sleutelcompetenties.

Scroll op smartphone om de volledige lessentabel te zien.

Geïntegreerde Werkperiode

Jaarlijks hebben we een meerdaagse Geïntegreerde Werkperiode (GWP).

Het éne jaar trekken we naar onze hoofdstad, logeren we in een jeugdherberg, bezoeken tentoonstellingen, pikken een optreden mee, bezoeken de rommelmarkt op het Vossenplein, ligt de nadruk op cultuur.

Het andere jaar trekken we de natuur in, logeren we in het Avonturenhuis. Op de heen- en terugweg bezoeken we tentoonstellingen. Ter plaatse genieten we van de prachtige omgeving en de rust. We gaan geocachen, tekenen, organiseren een avondspel, verzamelen rond het kampvuur, komen vol energie terug.

Het gebouw van de muziekacademie van het GO! ademt kunst uit. Leerlingen kunnen zich hier nog verdiepen in het DKO.

Een klein professioneel team begeleidt en coacht het leerproces, zorgt voor continuïteit binnen de twee leerjaren en kruisbestuiving tussen de leervakken. Zij bieden boeiende leeruitdagingen in een veilige schoolomgeving.

Meesters in de Kunsten van de! Kunsthumaniora geven de artistieke vakken en zorgen voor een perfecte voorbereiding op de tweede graad KSO. Wie slaagt in het 2e jaar kan dan ook zonder toelatingsproef doorstromen naar de! Kunsthumaniora.

Evaluatie

Onze leerlingen krijgen geen examens.  Naast een permanente evaluatie, richten we ook evaluatieweken in. Tijdens deze weken organiseren we telkens 3 à 4 herhalingstoetsen waarbij we voldoende tijd nemen om voor te bereiden en te reflecteren. Deze worden gevolgd door uitstappen. We trekken o.a. voor een biotoopstudie naar de Hobokense Polders, gaan klimmen of schaatsen, bezoeken theatervoorstellingen, krijgen workshops rond cyberpesten, EHBO enz.

Eerste jaar

Aanbod 1A Artistieke vorming

Deze leerlingen hebben al gekozen voor een eerste graad met een artistiek accent. Alle leerlingen verkennen hun artistieke aanleg en mogelijkheden. Binnen het project kunstvakken maken de leerlingen kennis met beeldende vorming, woordkunst, drama en muziek

Tweede jaar

Basisopties in het tweede jaar

Wij richten in de tweede jaren zes uur basisoptie in. In de vakken beeldende vorming en kunstinitiatie realiseren wij doelen uit de basisvorming en geven we de leerlingen een kans om een meer verdiepend differentiatiepakket te kiezen. De remediëring wordt gerealiseerd in het leeratelier en is structureel ingebouwd in de basisvorming.

Er is de keuze tussen de artistieke opties Beeld of Woord.

Wil je meer weten over het vak Beeldende vorming in de optie Beeld?  Download onze folder hier.

De visie achter Explo Art

Saskia Masquillier (coördinator):

"Explo Art biedt boeiende leeruitdagingen in een veilige schoolomgeving. Met een klein team zorgen we voor geborgenheid en continuïteit binnen de twee leerjaren van de eerste graad. Elke leerkracht geeft verschillende vakken, waardoor er meer tijd vrijkomt om verdiepend te kunnen werken.

Klassikale instructie wordt tot het nodige beperkt, in Explo Art gaan we vooral voor activerende werkvormen. Het verwerven van kennis gebeurt zo meer in de praktijk, in een voor de leerlingen zinvolle context.

Tijdens begeleid zelfstandig leren werken onze leerlingen alleen, met twee of in kleine groepjes aan hun opdrachten. Zo leren ze plannen en kunnen ze kiezen wanneer ze aan welk onderdeel werken. Op die manier ontstaat ook meer tijd voor differentiatie, de leerkracht kan als begeleider de geziene leerstof helpen herhalen of uitdiepen waar nodig.

Onze leerlingen houden niet van kuddewerk, ze verkiezen individueel werk, of groepswerk."

Zoals ze het zelf verwoorden:

Bob Selderslaghs (mede-oprichter):

"In Explo Art is een muzische grondhouding ons zeer genegen. Dat betekent onder meer dat we de wereld en onze leerlingen op een open manier benaderen, vol verwondering en bewondering. Dat we het vertrouwen in hun expressiemogelijkheden willen aanwakkeren en hen de kans willen bieden hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Dat beperkt zich niet tot de kunstvakken. Wij zijn ervan overtuigd dat creatieve en artistieke werkvormen het gehele curriculum aantrekkelijk en betekenisvol kunnen maken. Door in te zetten op de eigen inbreng, op interactie en op voldoende uitdaging en aanmoediging bij het realiseren van leerdoelen, motiveren we onze leerlingen en spreken we een hoger ontwikkelingsniveau aan – ook wel ‘de zone van de naaste ontwikkeling [1] genoemd, een concept dat we gemeen hebben met het Freinetonderwijs.

Daarnaast willen we binnen ons curriculum bewust gebruik maken van verschillende vormen van leren. Jerome Bruner [2] stelt dat er drie belangrijke manieren zijn waarop de mens de realiteit representeert én waarop hij kennis vergaart, via:

Een concreet voorbeeld van hoe we dit in de praktijk brengen is Mantle of the Expert [3], een methodiek die drama en onderzoek gebruikt om imaginaire contexten te creëren in functie van leren. Leerkrachten werken samen met hun leerlingen om fictieve settings te creëren die gebruikt worden om het curriculum te bestuderen en kennis, vaardigheden en inzichten te ontwikkelen in verschillende leergebieden.

In de kunstvakken focussen we rechtstreeks op de artistieke competenties van de leerlingen en spreken we de verschillende rollen aan die elke artiest in zich draagt: die van de onderzoeker, de vakman, de samenspeler, de kunstenaar en de performer. We streven daarbij een niveau na dat doorstromingsmogelijkheden biedt naar het kunstsecundair onderwijs."

[1] Lev Vygotski (Rusland, 1896-1934) -  De ‘zone van de naaste ontwikkeling’ bevindt zich tussen twee niveau’s; tussen het niveau van de actuele ontwikkeling (dit is het niveau waarbij een leerling een activiteit al zelfstandig, op eigen kracht, kan volbrengen.) en dat van de naaste of nabije ontwikkeling (dit is het niveau waarbij de leerling bij de activiteit ondersteuning krijgt). Activiteiten die zich in deze zone bevinden, bieden uitdagingen en kansen om zich te ontwikkelen.

[2] Jerome Seymour Bruner (USA 1915-2016) was een psycholoog die belangrijke bijdragen leverde aan de menselijke cognitieve psychologie en cognitieve leertheorie in de pedagogische psychologie.

[3] Meer info over deze onderwijsbenadering vind je op www.mantleoftheexpert.be

Explo Art vind je in de gebouwen van de Academie voor Muziek, Woord en Dans van het GO!

De! Kunsthumaniora was al langer op zoek naar een locatie in het centrum van Antwerpen om daar ook een eerste graad op te richten. Onze Campus Ieperman ligt voor leerlingen die binnen de Singel wonen redelijk ver en de verbinding met het openbaar vervoer tussen centrum Antwerpen en centrum Wilrijk is ook niet zo snel.

Na overleg met GO! Antwerpen hebben wij beslist om te starten met een eerste graad Kunst en Creatie in de gebouwen van de Ma'GO op de Mechelsesteenweg. De locatie leent zich uitstekend voor een kleinschalig project met twee klassen, een 1e en een 2e jaar met telkens 22 leerlingen. 

Elke klas gebruikt twee lokalen, een instructieklas en een werkruimte voor groepswerk of begeleid zelfstandig leren. De derde verdieping wordt gebruikt voor specifieke vakken zoals wetenschappen, techniek en als atelier voor beeldende vorming.

Het gebouw is van begin 19de eeuw maar is goed uitgerust. Overal draadloos internet, smartboard in de instructieklassen en laptops voor leerlingen. Wij creëren een rijke leeromgeving ondersteund door onze digitale schoolomgeving, Smartschool.

GALERIJ

SFEERBEELDEN

Mantle of the Expert: Bronstijd

Klimmen

Schaatsen

GWP

Biotoopstudie

Halloween